لاستیک واید وی مدل All-Terrain TA AK3


مشخصات
برند واید وی
Wideway
مدل (گل) All-Terrain TA AK3
دسته بندی شاسی بلند AT
کد لاستیک در سایت 1718
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2021 چین
15 R 10.50 / 31
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
15 R 75 / 215
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
15 R 75 / 235
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
17 R 65 / 245
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2023 چین
تماس بگیرید 2021 چین
16 R 75 / 245
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2023 چین
تماس بگیرید 2021 چین
16 R 70 / 265
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2023 چین
تماس بگیرید 2021 چین
17 R 70 / 265
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
16 R 75 / 265
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
18 R 60 / 285
تماس بگیرید 2021 چین
17 R 70 / 285
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2022 چین
تماس بگیرید 2021 چین
16 R 75 / 285
تماس بگیرید 2022 چین