لاستیک جی تی رادیال مدل Savero SUV


مشخصات
برند جی تی رادیال
GT Radial
مدل (گل) Savero SUV
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1150
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2022 اندونزی
15 R 60 / 185
تماس بگیرید 2022 اندونزی
17 R 50 / 205
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 60 / 205
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2018 اندونزی
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2021 چین
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 60 / 215
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 60 / 215
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2018 اندونزی
16 R 65 / 215
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
17 R 55 / 225
تماس بگیرید 2019 کره
18 R 55 / 225
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
17 R 60 / 225
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 60 / 225
تماس بگیرید 2020 اندونزی
تماس بگیرید 2020 اندونزی
تماس بگیرید 2020 اندونزی
17 R 65 / 225
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 65 / 225
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 70 / 225
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 55 / 235
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
19 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 60 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2018 اندونزی
18 R 60 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 65 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 65 / 235
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید اندونزی
16 R 70 / 235
تماس بگیرید 2022 اندونزی
18 R 40 / 245
تماس بگیرید اندونزی
17 R 65 / 245
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 70 / 245
تماس بگیرید 2019 اندونزی
15 R 70 / 255
تماس بگیرید 2019 اندونزی
20 R 50 / 265
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 60 / 265
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 65 / 265
تماس بگیرید 2019 اندونزی
20 R 50 / 285
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 60 / 285