لاستیک جی تی رادیال مدل Champiro HPY


مشخصات
برند جی تی رادیال
GT Radial
مدل (گل) Champiro HPY
دسته بندی شاسی بلند SUV
کد لاستیک در سایت 1142
قیمت (تومان) سال تولید کشور تولید کننده سایز
تماس بگیرید 2022 اندونزی
13 R 60 / 185
تماس بگیرید 2020 اندونزی
13 R 70 / 185
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 45 / 205
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 45 / 205
تماس بگیرید 2022 اندونزی
16 R 50 / 205
تماس بگیرید 2019 اندونزی
16 R 55 / 205
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 R 45 / 215
تماس بگیرید اندونزی
17 R 55 / 215
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 40 / 225
تماس بگیرید اندونزی
18 R 40 / 225
تماس بگیرید 2022 اندونزی
17 ZR 45 / 225
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 ZR 45 / 225
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 ZR 50 / 225
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 50 / 225
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید 2021 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 40 / 235
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 50 / 235
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید اندونزی
17 R 55 / 235
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2022 اندونزی
18 R 55 / 235
تماس بگیرید 2019 کره
17 ZR 40 / 245
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 ZR 40 / 245
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
17 ZR 45 / 245
تماس بگیرید اندونزی
18 ZR 45 / 245
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2021 اندونزی
20 R 45 / 245
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 35 / 255
تماس بگیرید 2018 اندونزی
18 R 45 / 255
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 ZR 45 / 255
تماس بگیرید اندونزی
18 ZR 55 / 255
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 ZR 35 / 265
تماس بگیرید 2022 اندونزی
تماس بگیرید 2019 اندونزی
20 R 50 / 265
تماس بگیرید 2019 اندونزی
18 R 35 / 275
تماس بگیرید 2021 اندونزی
20 R 40 / 275
تماس بگیرید اندونزی
20 R 45 / 275